• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkebevilling - alminnelig

Informasjon

NB! Dette skjemaet signeres elektronisk. Signeringsprosessen kan ta litt tid og det er veldig viktig at du ikke lukker nettleseren før signeringen er fullført. Ikke lukk vinduet før du ser "Kvittering for innsendt skjema" på skjermen.


Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet på datamaskin og bruker Google Chrome som nettleser.

Den som skal drive et serveringssted som serverer alkoholdig drikk må i tillegg til å ha serveringsbevilling også ha skjenkebevilling. Det er kommunen som gir skjenkebevilling.

En skjenkebevilling kan gjelde:

 • Alkoholholdigdrikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol (øl/rusbrus)
 • Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (øl/vin)
 • All alkoholholdig drikk (øl/vin/brennevin)

Skjenkebevilling kan gis for maksimalt 4 år om gangen og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Opplysninger / vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 

 • Hvem søker om skjenkebevilling
  • Hvis søker er en juridisk person oppgis også fysisk kontaktperson.
 • Hvem eier virksomheten
  • Evt. opplysninger om bakenforliggende eierforhold
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Firmaattest
 • Skatteattest
 • Opplysninger om skjenkestedets adresse, gnr/bnr
 • Kopi av skjøte eller leiekontrakt og eventuelt fremleiekontrakt og/eller franchiseavtale
 • Grunneiers tillatelse til uteservering (dersom det søkes om dette)
 • Opplysninger om hvem som er styrer og stedfortreder
  • Det må oppgis fødselsnummer og bostedskommune
 • Opplysninger om styrer og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet
  • Evt. med dokumentasjon av ansettelsesforhold
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Beskrivelse av skjenkestedet
 • Type skjenkested
  • Restaurant, pub, nattklubb osv
  • Målgruppe
  • Skisse over arealet herunder plassering i bygget
 • Hva slags alkoholholdig drikk det søkes bevilling for
 • Hvilke skjenketider det søkes om
 • Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk første kalenderår/driftsår
 • Hvis bevillingssøker har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven fra før oppgis hvilke.
 • Tidspunkt for overdragelse dersom bevilling søkes i forbindelse med overdragelse
  • eventuelt kjøpekontrakt
 • Ved uteservering:

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på dette skjemaet.

Kommunens saksbehandling

Når komplett søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet, kommunens sosialtjeneste og skatt- og avgiftsmyndigheten.

Søknad om skjenkebevilling behandles normalt av formannskapet.

Når vedtak er fattet vil det sendes en skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Fornyelser har normalt behandlingstid på 6-8 måneder.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Gebyr

Kontroll

Klage

Kommunens vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottak av underretning om vedtaket. I klagen må det angis hvilke endringer i vedtaket som ønskes og dette må begrunnes.

Klageinstans er Statsforvalter i Oslo og Viken. Klagen sendes
Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog

Mer informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på denne siden. Du kan også ta kontakt med Lørenskog kommune på telefon 67 93 40 00 eller epost postmottak@lorenskog.kommune.no
Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på knappen som heter Hjelp (øverst til høyre) for generell hjelp om skjema.

Felter merket med * betyr at det er obligatorisk å fylle ut feltet.

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.

Vennligst vent...

Loader